Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van 123BestDeal, gevestigd te Delden
Versie geldig vanaf 01-01-2014.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 123BestDeal. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van 123BestDeal.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 123BestDeal behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door 123BestDeal erkend.
1.4 123BestDeal garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal 123BestDeal bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van 123BestDeal zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door 123BestDeal geleverde zaken 1 keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief BTW
3.4 Afdracht van eventuele belastingen in het land van levering, indien geen Nederland, is te allen tijde voor verantwoording en rekening van afnemer. Een pakket kan niet geweigerd worden als er belasting voor zou moeten worden betaald.

4. Zichttermijn / herroepingrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 30 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren (zie ook punt 4.4). Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan 123BestDeal heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 30 kalenderdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij 123BestDeal. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Geadviseerd wordt om een retourzending aangetekend te verzenden, daar dit voor uw eigen risico gebeurd. Indien de zaken bij de afnemer uit de verzegelde verpakking zijn gehaald of zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt 123BestDeal er zorg voor dat binnen 30 dagen na retourmelding en na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende stadaard verzendkosten aan de afnemer, wordt terugbetaald (Express kosten worden niet vergoed). Een retour dient binnen 8 dagen na melding door ons ontvangen te zijn. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

LET OP:

Retourneren is alleen mogelijk indien de verpakking ongeopend, onbeschadigd en onbeschreven is.
Het te retourneren artikel dient goed te worden verpakt (in een overdoos).
Geen stickers of plakband op het artikel plakken.
Artikelen die door onjuist verpakken beschadigd zijn worden niet gecrediteerd.
4.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.3 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in lid 4.1, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door 123BestDeal aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij 123BestDeal slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.
4.4 Het herroepingrecht geldt niet voor:
· diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van veertien kalenderdagen
· goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
· goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
· voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
· audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
· de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen
De zichttermijn is niet bedoelt om een product in bruikleen te gebruiken, indien dit het geval is dan kan een product alleen nog retour voor garantie en, indien nodig, voor reparatie.Geheugenkaartjes worden uit veiligheid nimmer retour genomen, ook als deze niet zijn gebruikt.


5. Gegevensbeheer en privacy policy
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij 123BestDeal, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van 123BestDeal. 123BestDeal houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 123BestDeal respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 123BestDeal maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst als u zich hiervoor hebt aangemeld. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
5.4 De consument heeft het recht zijn gegevens op verzoek in te zien en kan deze laten verwijderen of laten aanpassen.

6. Garantie
6.1 123BestDeal garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van 123BestDeal komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. 123BestDeal is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 Bij gebreken in de eerste maand na levering betaald de afnemer de verzendkosten voor terugzending en 123BestDeal de kosten voor verzending naar de koper. Na de eerste maand betaalt de afnemer alle kosten voor verzending van het product, de reparatieservice is gedurende de garantieperiode gratis.
6.4 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan 123BestDeal) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan 123BestDeal. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 8 dagen na ontvangst aan 123BestDeal schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in/met de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.5 Indien klachten van de afnemer door 123BestDeal gegrond worden bevonden, zal 123BestDeal naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van 123BestDeal en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van 123BestDeal) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van 123BestDeal gedekte bedrag. Een eventuele schadevergoeding zal plaatsvinden in de vorm van een waardebon verminderd met een gebruikerspercentage. Iedere aansprakelijkheid van 123BestDeal voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.6 Garantie geldt uitsluitend voor de hardware bij normaal en niet extreem gebruik en nimmer voor de software welke op een product voorgeïnstalleerd is. De maximale garantietermijn voor batterijen is zes maanden. Op alle accessoires (gebruiksartikelen), zoals hoesjes etc. zit een garantie-termijn van zes maanden. Bij slijtage van gebruiksartikelen is er geen sprake van garantie wanneer deze als normaal kan worden beschouwd.
6.7 123BestDeal is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.8 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens 123BestDeal in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van 123BestDeal en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
6.9 Aanspraak op garantie kan alleen gedaan worden indien 123BestDeal eerst (per mail) in kennis wordt gesteld en in onderling overleg expliciet toestemming geeft om een product retour te sturen. Tevens dient de klant een bewijs van betaling te overleggen. Een product welk zonder overleg retour wordt gezonden, zal niet in behandeling worden genomen. Een retourzending dient van een kopie van de mailwisselig te zijn voorzien, mede voor de gegevens van de klant.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt 123BestDeal zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden 123BestDeal slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van 123BestDeal gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 123BestDeal kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen 123BestDeal en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door 123BestDeal op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 123BestDeal behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van 123BestDeal gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 123BestDeal is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van 123BestDeal alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 123BestDeal behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is 123BestDeal gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien 123BestDeal bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 123BestDeal is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden/gebruik van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
11.2 Alle artikelen zijn voorzien van kleurstoffen die kunnen afgeven, alvorens het aanbrengen of gebruiken van een van onze artikelen dient u te controleren of de stof afgeeft. Wanneer dit het geval is kunt u met een licht vochtige doek het artikel goed afnemen. Daarna dient u deze stappen te herhalen totdat het artikel niet meer afgeeft. Blijft het artikel kleur of geur afgeven zullen wij het artikel kosteloos voor u omruilen. Wanneer u dit niet wenst kunt u de aankoop ontbinden.

11.3 Het risico op schade aan uw apparatuur is geheel op uw eigen risico en valt derhalve geheel buiten onze garantie- of aansprakelijkheidsvoorwaarden.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door 123BestDeal aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij 123BestDeal zolang de afnemer de vorderingen van 123BestDeal uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van 123BestDeal wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door 123BestDeal geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan 123BestDeal of een door 123BestDeal aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin 123BestDeal haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht 123BestDeal zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan 123BestDeal.
12.7 Indien afnemer om welke reden dan ook de geleverde goederen retourneert zonder toestemming van 123BestDeal en wanneer er geen sprake is van artikel 4.1 (consumentenkoop), zullen de goederen van afnemer op kosten van afnemer bij 123BestDeal in opslag genomen worden. De kosten van opslag bedragen €0,50 per artikel per dag. Het staat afnemer vrij om haar goederen op elk moment binnen de gebruikelijke openingstijden van 123BestDeal weer op te halen of tegen betaling toe te laten sturen.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen 123BestDeal en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Almelo kennis, tenzij de klant er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Ga naar homepage